Logo Maluch +


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłosił – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2021.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogły ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Gmina Świlcza złożyła wniosek o dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu. W 2021 roku w ramach Programu Maluch + 2021, Żłobek Gminny w Trzcianie otrzymał dofinansowanie w kwocie 52,800 złotych dla 55 dzieci.

Podskakujące uśmiechnięte dzieci