Kwiatki1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem, a opiekunkami poprzez indywidualną zabawę
 • Zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie
 • Indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy
 • Nawiązywanie kontaktów społecznych z innymi dziećmi oraz opiekunami
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy, posiłków, wsparcie emocjonalne w trudnych dla dziecka momentach, a także stawianie dziecku jasnych oczekiwań, granic
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka przez pochwały, bycie z nim w trakcie zabawy
 • Tworzenie radosnego nastroju w grupie poprzez wspólne zabawy dostosowane do wieku i zainteresowań
 • Wspomaganie dziecka w próbach samodzielnego spożywanie posiłków

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Oglądanie ilustracji przedstawiających wiosnę – opowiadanie dzieciom o wiosennej pogodzie
 • Wprowadzanie słownictwa związanego z wiosną, zmianami pogody- rozwój mowy biernej
 • Oglądanie obrazków – wskazywanie i opowiadanie o przedmiotach znajdujących się na obrazkach, zachęcanie do gaworzenia, nazywania, wskazywania
 • Nauka wypowiadania prostych, pojedynczych słów
 • Nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”
 • Wzbogacenie doznań zmysłowych, stymulowanie wielozmysłowego poznania świata
 • Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie baniek mydlanych, dmuchanie kolorowych piórek

3. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne:      

 • Zachęcanie do prób szeregowania i piętrzenia klocków - ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, precyzyjnego kontrolowania ruchów
 • Wkładanie elementów od największych do najmniejszych. Opiekunka przygotowuje kubeczki o różnej wielkości, czuwa nad poprawnym manipulowaniem
 • Stymulowanie do chwytania zabawek, postukiwania nimi, przekładania z ręki do ręki oraz rzucania – ćwiczenie chwytu dowolnego i pod kontrolą wzroku
 • Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania przedmiotów
 • Rozdzieranie kartek papieru – ćwiczenie ruchów palców, nadgarstków, ćwiczenie manipulacji specyficznej
 • Nauka budowania klockami miękkimi, twardymi, o zróżnicowanej wielkości i strukturze
 • Dowolne zabawy klockami: szeregowanie i piętrzenie klocków, burzenie wieży
 • Ćwiczenie chwytu pesetowego poprzez podawanie drobnych przedmiotów
 • Manipulowane zabawkami interedukacyjnymi – kształtowanie zmysłu wzroku i słuchu
 • Zabawy piramidami, wkładanie obręczy

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Nauka pokonywania przeszkód na drodze (np. zabawek)
 • Pobudzanie do schylania, sięgania po zabawki
 • Zabawy z piłką: rzucanie, turlanie
 • Podnoszenie przedmiotów leżących na podłodze
 • Zabawy balonami, wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka, ćwiczące duże partie mięśniowe
 • Zabawy w tunelu – swobodne przejścia przez tunel

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Śpiewanie piosenek przez opiekunkę oraz zachęcanie dzieci do klaskania w rączki, poruszania się w takt muzyki
 • Zachęcanie dzieci do wykonywania prostych ruchów naśladowania gestów oraz świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, klaskanie, ruchy głową podczas śpiewania piosenek przez opiekunkę
 • Dalsze próby uczestnictwa w zabawach kołowych przy wiosennych piosenkach.
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami: „Wiosna”, „Idzie Marzec czarodziej”, „Marzec”.
 • Słuchanie kołysanek dla dzieci

6. Zabawy paluszkowe:

 • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw: Rak, Sroczka, Świeci gwiazdka, Małe rączki. 
 • Zapoznanie z zabawą „Wiosenna burza”:

Pada deszczyk, pada, pada, ( uderzamy palcem o podłogę lub o stolik)
Coraz prędzej z nieba spada. ( przebieramy wszystkimi palcami
Jak z konewki woda leci, ( uderzamy całymi dłońmi o podłogę)
A tu błyskawica świeci... ( klaszczemy w dłonie nad głową)
Grzmot !!! ( uderzamy piąstkami o podłogę)